OPPO (FlashTool)

หัวข้อ

(1/5) > >>

[1] ตารางดู CPU Oppo ว่า CPU อะไรก่อนใช้โปรแกรมแฟลช

[2] R2001_MTK6582_Miracal.bin แก้อาการต่างๆ

[3] Find Muse (R821)

[4] FIND 7/7A (X9076/X9006) (OTA)

[5] Find 5 (X909)

[6] R9 Plus (X9079)

[7] F1 Plus (X9009)

[8] FIND Way S (U707)

[9] Find Gemini (U7011)

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version