OPPO (FlashTool)

หัวข้อ

(1/5) > >>

[1] ไฟล์แก้ OPPO A37FW ที่ไปแฟลช A37F เข้าไปแล้วเครื่องดับ

[2] ตารางดู CPU Oppo ว่า CPU อะไรก่อนใช้โปรแกรมแฟลช

[3] R2001_MTK6582_Miracal.bin แก้อาการต่างๆ

[4] Find Muse (R821)

[5] FIND 7/7A (X9076/X9006) (OTA)

[6] Find 5 (X909)

[7] R9 Plus (X9079)

[8] F1 Plus (X9009)

[9] FIND Way S (U707)

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version